ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


1 ++ Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen ATELIER 46 en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2 ++ Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ATELIER 46 zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.


3 ++ Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd alvorens deze worden opgestart door atelier 46.De uitvoering van de overeenkomst


4 ++ Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ATELIER 46 mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/benodigde materialen.


5 ++ Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. ATELIER 46 houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan ATELIER 46, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.


6 ++ Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, drukbestand of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.


7 ++ Termijn van levering

De door ATELIER 46 vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht


8 ++ Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door ATELIER 46, komen toe aan ATELIER 46. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen ATELIER 46 en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij ATELIER 46.9 ++ Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van ATELIER 46 het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.


10 ++ Naamsvermelding

ATELIER 46 is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van ATELIER 46 is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van ATELIER 46 openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Als ATELIER 46 dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van ATELIER 46 en het jaar van de eerste openbaarmaking.


11 ++ Eigendom bij ATELIER 46

Zolang geen nadere afspraken tussen ATELIER 46 en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door ATELIER 46 aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van ATELIER 46.


Gebruik en licentie


12 ++ Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ATELIER 46, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.


13 ++ Reproductie

ATELIER 46 heeft de vrijheid om een eigen ontwerp te gebruiken voor reproductie.


14 ++ Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ATELIER 46 veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.


15 ++ Eigen promotie

ATELIER 46 heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


16 ++ Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, ATELIER 46 kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.Honorarium


17 ++ Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan ATELIER 46 de kosten die ATELIER 46 voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.


18 ++ Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien ATELIER 46 door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.19 ++ Periodieke facturatie

ATELIER 46 heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.Betaling


20 ++ Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.


21 ++ Periodieke betalingen

ATELIER 46 heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.


22 ++ Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door ATELIER 46 binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.Herroepen en beëindigen opdracht


23 ++ Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat ATELIER 46 zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.


24 ++ Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van ATELIER 46 bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.


25 ++ Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van ATELIER 46 redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft ATELIER 46 het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van ATELIER 46 redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft ATELIER 46, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.Aansprakelijkheid


26 ++ Aansprakelijkheid

ATELIER 46 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/materialen. ATELIER 46 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.


27 ++ Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ATELIER 46 voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het ATELIER 46 toekomende honorarium.


28 ++ Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan ATELIER 46 niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.


29 ++ Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart ATELIER 46 voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.Overige bepalingen


30 ++ Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden ATELIER 46 niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover ATELIER 46 de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.


31 ++ Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van ATELIER 46 is het Belgisch recht van toepassing.

Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van ATELIER 46 zijn alleen de Rechtbanken bevoegd in wiens rechtsgebied ATELIER 46 gelegen is.